Voorwaarden aankoop

Op onze toestellen krijgt u gratis 1 week omruilgarantie. U kunt hiermee zonder reden binnen 7 dagen het toestel omruilen voor een andere telefoon. Dit kan echter alleen indien er geen gebreken, defecten of beschadigen aan het toestel zijn. Het is mogelijk om er een uitgebreide fabrieksgarantie van 6 maanden bij te kopen. De garantie betreft een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabrikage- en materiaalfouten. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, transportschade, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Into Repair liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of heeft doen verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Into Repair zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

Indien een toestel wordt voorzien van niet originele software (zoals Jailbreak, CyanogenMod, Paranoid Android of vergelijkbare software) komt de garantie te vervallen. De reden hiervoor is dat dan niet meer kan worden achterhaald of het defect een fabricagefout betreft of is veroorzaakt door (corrupte) niet originele software. Tevens raden wij het gebruik van dergelijke software af vanwege het feit dat dit vaak gepaard gaat met blootstelling aan malware en andere exploitaties van kwetsbaarheden. De garantie gaat in op de datum zoals vermeld op dit formulier.Indien mogelijk dient u vóór het inleveren zelf zorg te dragen voor een backup van persoonlijke gegevens. (foto’s, contacten, mail etc.) Tijdens een softwarematige reparatie van een toestel is Into Repair verplicht een software-update  uit te voeren, waarna uw toestel de laatste versie bevat met standaard instellingen en applicaties. Hierbij kan persoonlijke data verloren gaan.Into Repair is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk te stellen voor het mogelijke verlies van persoonlijke data of het disfunctioneren van software na een reparatie.

 

Voorwaarden reparatie

Into Repair is niet verantwoordelijk na reparatie of vervanging van onderdelen voor het niet functioneren van onderdelen die niet door into repair zijn vervangen of gerepareerd. We geven alleen garantie op het door ons vervangen onderdeel. Indien toetstel door toedoen van Into repair wordt beschadigd op andere onderdelen zal Into Repair het toestel op die onderdelen gratis herstellen. Indien het  toestel onherstelbaar is zal Into Repair de dagwaarde van het toestel minus de reparatiekosten vergoeden.Voor apparatuur met vochtschade kan een herstelbehandeling uitgevoerd worden. Op een vochtschade behandeling wordt geen garantie gegeven. De garantie geldt alleen voor het vervangende onderdeel.Door ons uitgevoerde reparaties kunnen de fabriekgarantie doen vervallen. Fabriekgarantie is alleen van toepassing op toestellen die jonger zijn dan 2 jaar en schades ontstaan door fabrieksfouten. Val, stoot of waterschade wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie.De standaard onderzoekskosten bedragen € 39,50. Deze zullen altijd in rekening gebracht worden, ongeacht of een reparatie mogelijk is. Indien reparatie haalbaar en zinvol is en u besluit uw apparatuur bij ons te laten herstellen, dan vervallen deze kosten.Apparatuur kan na een reparatie zijn eventuele waterdichtheid verliezen. Into Repair is hiervoor niet verantwoordelijk en geeft geen garantie op waterdichtheid. Into repair geeft 3 maanden garantie op de onderdelen en de reparatie, tenzij veroorzaakt door val en/of stootschade en of waterschade. Into repair geeft enkel garantie op eigen onderdelen en reparaties en ook dan alleen als het toestel in de tussentijd niet door een derde of andere reparateur is aangeraakt danwel onderzocht danwel gerepareerd. De 3 maanden gaan in op de datum zoals vermeld op dit reparatieformulier.

 

© 2013 IntoRepair.  Alle rechten zijn voorbehouden.